Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Kanjertraining
De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang om een volwaardige en verantwoordelijke volwassene te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat als voorwaarde voor ons onderwijs. Als het kind zich veilig en gewaardeerd voelt, kan het zich ontwikkelen. Elk kind heeft specifieke onderwijsbehoeften, waarbij er centraal staan:
Competentie: het kind voelt zich in staat een bepaalde taak uit te voeren;
Relatie: het kind voelt zich verbonden met anderen;
Autonomie: het kind heeft het gevoel het eigen gedrag te kunnen sturen.
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van onze school. Op De Anwende werken we met de Kanjermethode, een methodiek om het gedrag van leerlingen bespreekbaar te maken. Sinds maart 2015 is de school een officieel gecertificeerde Kanjerschool. Kernafspraken bij de Kanjermethode zijn: Door het gedrag van de leerlingen bespreekbaar te maken, werken we aan het zelfvertrouwen van de leerlingen. We willen dat de leerlingen zich veilig en betrokken voelen bij elkaar en we stimuleren dat de leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Dit passen we natuurlijk in de klas toe, en ook op het plein. Zowel voor, als na schooltijd en tijdens de pauzes zijn we duidelijk zichtbaar aanwezig, om ervoor te zorgen dat het plein voor alle kinderen een prettige en veilige omgeving is. Op het plein en in de klas gebruiken alle leerkrachten ‘kanjertaal”, b.v. “Ik zie dat je slaat; is het je bedoeling om iemand pijn te doen?”
Wilt u hierover meer weten: www.kanjertraining.nl.
De ontwikkeling wordt gevolgd door gebruik van het leerlingvolgsysteem “KanVas” van Kanjertraining. De leerkrachten vullen jaarlijks vragenlijsten in over de leerling. Vanaf groep 5 vult de leerling zelf vragenlijsten in. Op deze wijze wordt ook jaarlijks de sociale veiligheid gemeten.