Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Schoolontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs
Wij willen op onze school goed onderwijs geven. Een school is een dynamisch geheel en wij zijn dan ook constant in beweging. Kwaliteitszorg is een cyclisch proces. In samenwerking met de onderwijsbegeleidingsdienst Cedin werkt de school aan kwaliteitsbewaking met behulp van Kwintoo. Dit is een instrument dat scholen concreet gereedschap geeft om systematisch en stapsgewijs de kwaliteit te beschrijven, te onderzoeken en te bewaken en te verbeteren. Het instrument bestaat uit 12 kwaliteitskaarten, verdeeld over vijf domeinen:
Zorg voor kwaliteit
Onderwijs en leren
Zorg en begeleiding
Beleid en organisatie
Scholing en begeleiding
 
Schoolplan en schooljaarplan
Leidend voor ons onderwijs is het schoolplan. Een schoolplan wordt geschreven voor vier schooljaren. In dit schoolplan staan beleidsdoelstellingen beschreven waar wij ons als school de komende vier jaar op willen gaan richten. Deze doelstellingen worden ieder schooljaar specifiek beschreven in een schooljaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een evaluatie plaats en een eventuele bijstelling van onze doelen. Dit wordt beschreven in het schooljaarverslag. Er is een nieuw schoolplan beschikbaar voor de periode 2019-2023. Het plan is besproken met de MR en ligt op school ter inzage. In verband met de afgelopen periode met meerdere scholensluitingen is de schoolplanperiode met een jaar verlengd tot 2025. 
 
Uitgevoerde activiteiten uit het schooljaarplan 2022-2023
In het schooljaarplan van 2022-2023 worden alle voorgenomen activiteiten uit het afgelopen schooljaar geëvalueerd. Dit plan is besproken in de MR. Daarnaast wordt het verstuurd naar de onderwijsinspectie. De belangrijkste verbeteractiviteiten die in het schooljaar 2022-2023 zijn uitgevoerd, zijn:
-   Implemenatatie methode Blink lezen, een methode voor voortgezet technisch en begrijpend lezen,
-   kwaliteitsverbetering rekenonderwijs:  invoering van het zgn. muurtje van Bareka voor het onderdeel automatisering rekenvaardigheden. 
- Effectief aanbod Taalverzorging. Doorgaande lijn van groep 1 t/m 3(4). 

Voorgenomen verbeteractiviteiten
Speerpunten in ons beleid voor het komende schooljaar, 2023-2024 zijn:
- Vervolg implementatietraject Blink lezen;
- Verbetertraject Opbrengstgerichte cultuur (Deelname aan GWGB+ van de PO-raad);
- Kwaliteitsverbetering Schoolcultuur